auta
prod
1000 zł
100 zł

Jak wziąć udział w loterii? To proste:

  1. Kup co najmniej jeden produkt: prods_logo (lista produktów – Załącznik nr 1 Regulaminu loterii).
  2. Zarejestruj numer dowodu zakupu tutaj>
  3. Zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę).
  4. Weź udział w losowaniu!

Okres przyjmowania zgłoszeń 16.10.2017 r.-17.12.2017 r.

(Okres, kiedy można dokonać promocyjnego zakupu, trwa od 02.10.2017 r. do 17.12.2017 r.)Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii 16.10.2017 r.-17.12.2017 r. Procedura rejestracji graczaAdres, pod który chcesz otrzymać nagrodę:

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu związanym z organizacją loterii „SIDOLUX …i wszystko lśni!” oraz w zależności od udzielonych zgód do celów marketingowych i nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez administratora. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest LAKMA STREFA Sp. z o.o., ul. Gajowa 7, 43-254 Warszowice. Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu organizacji loterii „SIDOLUX …i wszystko lśni!” spółce i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii „SIDOLUX …i wszystko lśni!”.

*Pola obowiązkowe.

Toyota AYGO

Przedmiotem losowania są:

*Samochody osobowe Toyota AYGO, 5-drzwiowe, silnik 1.0 VVT-i 70, o wartości 42 650,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 4 739 zł. Losowania odbywają się w następujących terminach: 20.11.2017 r. oraz 19.12.2017 r.

** Karty przedpłacone VISA o wartości 100,00 zł brutto. Losowania odbywają się w następujących terminach: 24.10.2017 r., 31.10.2017 r., 07.11.2017 r., 14.11.2017 r., 21.11.2017 r., 28.11.2017 r., 05.12.2017 r., 12.12.2017 r. oraz 19.12.2017 r. W każdym z terminów, losowania odbywają się spośród zgłoszeń nadesłanych każdego dnia osobno. W każdym z losowań uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.

*** Karty przedpłacone VISA o wartości 1 000,00 zł brutto. Losowania odbywają się w następujących terminach: 24.10.2017 r., 31.10.2017 r., 07.11.2017 r., 14.11.2017 r., 21.11.2017 r., 28.11.2017 r., 05.12.2017 r., 12.12.2017 r. oraz 19.12.2017 r.

Zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę).


Wielka Loteria sidolux

Nagroda główna Auto

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Nagrody I rzędu

Karta 1 000 zł

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Nagrody II rzędu

Karta 100 zł

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło

Losowanie jeszcze się nie odbyło


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„SIDOLUX …i wszystko lśni!”

I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej

1.1. Loteria pod nazwą „SIDOLUX …i wszystko lśni!”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzoru loterii promocyjnych. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są produkty wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zwane dalej „Produktami”.

1.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w okresie od 2 października 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów Produktów. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktu. Jeżeli wskutek harmonogramu produkcji lub dystrybucji, z przyczyn niezależnych od Organizatora, Produkty będą dostępne na rynku w terminie przed 2 października 2017 r. lub po 17 grudnia 2017 r. to zakup ich poza okresem od 2 października 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. nie będzie uprawniał do udziału w Loterii.

1.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 2 października 2017 r. do dnia 29 marca 2018 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 ust. 6 w związku z art. 66 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471) Organizator posiada gwarancję bankową wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie Loterii.

1.10. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (zwanych w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”), które w okresie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. (zwanym dalej „Okresem promocyjnym”) dokonają zakupu co najmniej jednej sztuki Produktu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentanci osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej lub cash and carry zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź w sklepie internetowym działającym pod adresem https://www.sklep-sidolux.pl/ bądź w innych sklepach internetowych, prowadzonych przez przedsiębiorców lub osoby fizyczne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej łącznie „Punktami sprzedaży”) oraz w dniach od 16 października 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. (zwanym dalej „Okresem przyjmowania zgłoszeń) dokonają zgłoszenia w trybie określonym w pkt 2.1. Zakup dokonany przed lub po upływie Okresu promocyjnego nie uprawnia do udziału w Loterii. Z ostrożności Organizator wskazuje, iż zakup więcej niż jednej sztuki Produktu dokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia do Loterii w trybie określonym w pkt 2.1. Dodatkowo Organizator wskazuje, że nie będzie istniała techniczna możliwość dokonania zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w pkt 2.1. poza Okresem przyjmowania zgłoszeń gdyż formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny poza tym okresem.

1.11. Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10., bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane pieniężne i rzeczowe według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii Organizatora ani Spółki LAKMA STREFA Sp. z o.o. ani Punktów Sprzedaży. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.13. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów.

1.14. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.promocja-sidolux.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.15. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej

2.1. Uczestnikom Loterii, o których mowa w pkt 1.10., przysługuje prawo Zgłoszenia do Loterii przez dokonanie rejestracji na stronie www.promocja-sidolux.pl uprawniające do udziału w losowaniach nagród.

2.2. Warunkiem rejestracji, stosownie do postanowień pkt 2.1., jest kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.promocja-sidolux.pl, dokonane osobiście przez Uczestnika loterii oraz poprawne wypełnienie kodu bezpieczeństwa, tzw. captcha. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola:
• Imię i nazwisko – dane obowiązkowe;
• Adres, na który Uczestnik życzy sobie otrzymać nagrodę – dane obowiązkowe – w zakresie: ulica, nr domu, opcjonalnie nr mieszkania, kod pocztowy, miasto;
• Numer telefonu komórkowego – dane obowiązkowe;
• Adres e-mail – dane dobrowolne;
• Nr paragonu albo faktury VAT – dane obowiązkowe;
• Data zakupu – dane obowiązkowe;
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii – dane obowiązkowe;
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy – dane dobrowolne;
• Wyrażenie zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez LAKMA STREFA Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne – dane dobrowolne.

2.3. Rejestracji, o której mowa w pkt 2.1. można dokonać w terminie od 16 października 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie uprawniają do udziału w Loterii.

2.4. Rejestracja, o której mowa w pkt 2.1 wymaga włączenia w systemie komputerowym przy pomocy którego dokonywane jest zgłoszenie plików cookies, o których mowa w pkt. 7.11.

2.5. Uczestnicy, którzy nie spełnili warunku określonego w pkt 2.2 oraz 2.3., tracą prawo do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.

2.6. Zgłoszenia nieprawidłowe tj. niespełniające kryteriów wskazanych w pkt 2.2 nie uprawniają do udziału w losowaniach w tym do otrzymania nagrody. W szczególności za nieprawidłowe uznaje się zgłoszenia dokonane przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń w Loterii, omijanie zabezpieczeń informatycznych formularza zgłoszeniowego na stronie www.promocja-sidolux.pl bądź zmienianie danych osobowych uczestników w celu ominięcia bądź obejścia ograniczeń zapisanych w niniejszym regulaminie. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w loterii Uczestnika stosującego metody określone w zdaniu poprzedzającym.

2.7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż jeden Uczestnik oraz Uczestnicy wchodzący w skład gospodarstwa domowego podający ten sam adres (zamieszkania, korespondencyjny, zameldowania lub dostawy nagród) lub ten sam numer telefonu komórkowego lub ten sam adres e-mail może/mogą otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) w efekcie każdego z losowań, o których mowa w pkt 4.2 albo jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a) w efekcie każdego z losowań, o których mowa w pkt 4.4 lub jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.3 lit a) w czasie trwania Loterii. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy również przypadków gdy Uczestnik bądź Uczestnicy dokonuje zgłoszenia podając różne numery telefonów komórkowych bądź adresy e-mail. W takich sytuacjach po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jedną nagrodą, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) albo 3.1.2 lit a) w każdym z losowań tych nagród lub jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.3 lit a) w czasie trwania całej Loterii.

2.8. W związku z uprawnieniem Organizatora, o którym mowa w pkt 5.5 Laureat zobowiązany jest zachować oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT, który został podany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 dokumentujący zakup Produktów, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

2.9. Paragony fiskalne albo faktury VAT nie dokumentujące zakupu Produktów nie uprawniają do udziału w Loterii.

2.10. Dokonanie zwrotu kupionego Produktu, którego zakup był dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, zarejestrowaną w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2. regulaminu pozbawia Uczestnika prawa udziału w Loterii. W przypadku wylosowania zgłoszenia Uczestnika, który dokonał zwrotu stosowanie do postanowień zdania poprzedzającego, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej.

2.11. W przypadku gdy paragon fiskalny albo faktura VAT, zarejestrowane w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2 regulaminu dokumentują zakup więcej niż jednej sztuki Produktu, aby zachować prawo udziału w Loterii, Uczestnik może dokonać zwrotu Produktów, jednakże w takiej ilości, aby wskutek zwrotu pozostawał właścicielem co najmniej jednej sztuki Produktu, którego zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

III. Nagrody w Loterii promocyjnej

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagrody pierwszego rzędu:
a) 9 (słownie: dziewięć) kart przedpłaconych VISA o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

3.1.2. Nagrody drugiego rzędu:
a) 630 kart przedpłaconych VISA o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100);

3.1.3. Nagrody główne:
a) 2 (słownie: dwa) samochody osobowe Toyota AYGO, 5 drzwiowy, silnik 1.0 VVT-i 70 (którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) o wartości 42.650,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 4.739 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 47.389,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu w Loterii wynosi 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

3.4. Łączna wartość nagród drugiego rzędu w Loterii wynosi 63.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

3.5. Łączna wartość nagród głównych w Loterii wynosi 94.778,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

3.6. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 166.778,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem sześć złotych 00/100).

3.7. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) wygrane w Loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.3. lit. a) Laureat otrzymuje samochód Toyota AYGO o wartości 42.650,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 4.739 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

3.8. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 74 losowań.

4.2. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w biurze Organizatora, tj. przy ul. Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.2.1. w dniu 24 października 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 października 2017 r.
4.2.2. w dniu 31 października 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 23 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 października 2017 r.
4.2.3. w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 5 listopada 2017 r.
4.2.4. w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 6 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 12 listopada 2017 r.
4.2.5. w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 19 listopada 2017 r.
4.2.6. w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 listopada 2017 r.
4.2.7. w dniu 05 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 3 grudnia 2017 r.
4.2.8. w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 grudnia 2017 r.
4.2.9. w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

4.3. Losowania, o których mowa w pkt od 4.2.1 do 4.2.9 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym okresie objętym losowaniem 1 (słownie: jednego) Laureata oraz 2 Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do każdej z nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1. lit a).

4.4. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się w biurze Organizatora, tj. przy ul. Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.4.1. w dniu 24 października 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 października 2017 r.
4.4.2. w dniu 31 października 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 23 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 października 2017 r.
4.4.3. w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 5 listopada 2017 r.
4.4.4. w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 6 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 12 listopada 2017 r.
4.4.5. w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 19 listopada 2017 r.
4.4.6. w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 listopada 2017 r.
4.4.7. w dniu 05 grudnia 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 3 grudnia 2017 r.
4.4.8. w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 grudnia 2017 r.
4.4.9. w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 9.20 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

4.5. W każdym z terminów określonych w pkt od 4.4.1 do 4.4.9 odbywają się losowania spośród zgłoszeń nadesłanych każdego dnia osobno. W każdym z losowań jakie odbywają się danego dnia uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.

4.6. Losowania, o których mowa w pkt od 4.4.1 do 4.4.9 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym dniu objętym losowaniem 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów oraz 2 Uczestników do każdej z nagród, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do każdej z nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2. lit a).

4.7. Losowanie nagród głównych odbywa się w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

4.7.1. w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 9.40 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 16 listopada 2017 r.
4.7.2. w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 9.40 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

4.8. Losowania, o których mowa w pkt od 4.7.1 do 4.7.2 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym okresie objętych losowaniem 1 (słownie: jednego) Laureata oraz 4 (słownie: czterech) Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do nagród głównych, o których mowa w pkt 3.1.3. lit a).

4.9. Losowania nagród pierwszego rzędu, nagród drugiego rzędu oraz nagród głównych odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych.

4.10. Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt 4.2 oraz 4.4. oraz 4.7. czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureaci nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu powiadamiani są o wygranej, przez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w pkt 2.2 w ciągu 48 godzin od daty losowania.

5.2. Laureat nagrody głównej powiadamiany jest o wygranej telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku losowania oraz proszony o przedstawienie się (tj. podanie imienia i nazwiska) oraz potwierdzenie, że:
a) jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym kryteria określone w pkt 1.10.,
b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,
c) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12.

5.3. W przypadku gdy dane laureata nie zgadzają się z danymi Uczestnika podanymi w zgłoszeniu lub gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej, albo jeżeli Laureat nagrody głównej odmawia przedstawienia się (tj. podania imienia i nazwiska) albo nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, że należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12, albo nie potwierdzi spełnienia wszystkich kryteriów udziału w Loterii, o których mowa w niniejszym regulaminie Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 8 (osiem) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywanych jest 5 (pięć) prób połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej (krótkie sygnały przerywane),
c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej,
d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej poza zasięgiem sygnału operatora.

5.4. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. oraz 5.3. stosuje się odpowiednio do Laureatów nagród głównych oraz Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2., to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej ósmej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej.

5.5. Organizator może zażądać od Laureatów nagród głównych lub laureatów nagród pierwszego rzędu lub laureatów drugiego rzędu przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11 Organizator może żądać także przedstawienia oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu. Żądanie takie Organizator może przedstawić Laureatowi w treści wiadomości SMS, o której mowa w pkt 5.1. lub w trakcie rozmowy, o której mowa w pkt 5.2 w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) oraz dokumenty poświadczające zwrot w sposób opisany w pkt 5.6. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) albo oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

5.6. Oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT oraz oryginalne dokumenty poświadczające dokonanie zwrotu (w przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11) oraz pisemne oświadczenie Laureata, że spełnia postanowienia niniejszego regulaminu w tym nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12. Regulaminu, Laureat może:

5.6.1. dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty przedstawienia żądania w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,
5.6.2. rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 5.6.1 powyżej, Laureat może przesłać na adres biura Organizatora, tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora).

5.7. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

5.8. Nagrody pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1 lit. a) oraz nagrody drugiego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.2 lit a) wydawane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym w terminie 14 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w pkt 5.1.

5.9. Nagrody główne, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a), wydawana jest w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w terminie ustalonym z Laureatem, jednakże nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. Pod pojęciem wydania nagrody głównej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się przekazania prawa własności do nagrody głównej w tym dokumentów uprawniających do zarejestrowania samochodu stanowiącego nagrodę główną. Przekazanie kluczyków do samochodu stanowiącego nagrodę główną odbędzie się w salonie marki Toyota wskazanym przez Organizatora nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r.

5.10. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.promocja-sidolux.pl oraz na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook, na potrzeby komunikacji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do nagrody.

5.11. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.12. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 28 lutego 2018 r.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 15 marca 2018 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 15 marca 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 22 marca 2018 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 29 marca 2018 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;
b) umożliwienie dokonania rejestracji, o którym mowa w pkt 2.1;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.
7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.
7.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.
7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Loterii.
7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 9.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.
7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.promocja-sidolux.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
7.11. Organizator informuje, że system informatyczny loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej loterii.
7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VIII. Postanowienia końcowe
8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922. z późn. zm.).
8.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471).
8.3. Zgodnie z art. 20.1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

Załącznik nr 1

Lista produktów objętych Loterią „SIDOLUX …i wszystko lśni!”

Załącznik nr 2

Specyfikacja nagrody głównej

Toyota AYGO
Nadwozie: 5-DRZWIOWY
Silnik 1.0_VVT-i 70,
Moc silnika: 69 KM
Pojemność silnika 1.0
Rok produkcji: 2017 r.


Załącznik nr 3
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: kontakt@promocja-sidolux.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data


*Niepotrzebne skreślić.

Jeśli masz pytanie, wypełnij poniższy formularz kontaktowy
lub skontaktuj się z nami:

i360 Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 12/2
02-972 Warszawa
Z dopiskiem: „SIDOLUX …i wszystko lśni!”

lub pod adresem e-mail:
kontakt@promocja-sidolux.pl

Infolinia loterii prowadzona jest pod numerem telefonu
22 101 58 83
w dni powszednie w godz. 9.00–17.00

* Pole obowiązkowe.

Kontrola aktywności uczestnika
na stronie internetowej loterii